To Index

835.Image Overlap

给出两个图像 A 和 B ,A 和 B 为大小相同的二维正方形矩阵。(并且为二进制矩阵,只包含0和1)。 我们转换其中一个图像,向左,右,上,或下滑动任何数量的单位,并把它放在另一个图像的上面。之后,该转换的重叠是指两个图像都具有 1 的位置的数目。 (请注意,转换不包括向任何方向旋转。) 最大可能的重叠是什么?

class Solution {
public:
  int largestOverlap(vector<vector<int>>& A, vector<vector<int>>& B) {
    int lapmax=overlap(A,B);
    int n=A.size();
    vector<vector<int>> AA(n,vector<int>(n,0));

    for(int i=-n;i<n;i++)
      for(int j=-n;j<n;j++)
      {
        AA=move(A,i,j);
        int temp= overlap(AA,B);
        if (temp>lapmax)
          lapmax=temp;
      }
    return lapmax;
  }
private:
  vector<vector<int>> move(vector<vector<int>> &A,int x,int y)
  {
    int n=A.size();
    vector<vector<int>> AA(n,vector<int>(n,0));
    for(int i=0;i<n;i++)
      for(int j=0;j<n;j++)
      {
        if(A[i][j] && (x+i) >=0 && x+i <n && y+j >=0 && y+j <n)
          AA[i+x][j+y] =1;
      }
    return AA;
  }
  int overlap(vector<vector<int>>& A, vector<vector<int>>&B)
  {
    int n=A.size(),num=0;
    for(int i=0;i<n;i++)
      for(int j=0;j<n;j++)
        if(A[i][j] && B[i][j])
          num++;
    return num;
  }
};